Privacyverklaring Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt

Sinds 25 mei 2018 is in Europa de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, met binnen Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet dwingt bedrijven en instanties om eens stil te staan bij en inzichtelijk te maken hoe met welke persoonsgegevens van Europese burgers wordt omgegaan.

Ook Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt heeft hieraan te voldoen; derhalve leggen we jullie hieronder in (hopelijk) begrijpelijke taal uit waarvoor jullie gegevens worden gebruikt.

Privacyverklaring Stichting KinderVakantieWerk – Helvoirt

 Versie 1.1 – 21 juni 2018

 

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt, gevestigd aan Van Beringenstraat 2-B, 5268 AM te Helvoirt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Functionaris Gegevensbescherming: Dhr. Leon Scheffers, secretaris

www.kvwhelvoirt.nl | kvwhelvoirt@gmail.com

p/a Hazelaar 33, 5268 HJ te Helvoirt

06 30 800 958

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons jeugdprogramma  en omdat u deze, ten behoeve daarvan, zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt
 • Beeldmateriaal

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Medische gegevens (bijvoorbeeld allergieën, fysieke/mentale beperkingen en dergelijke)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kvwhelvoirt@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt gebruikt uw persoonsgegevens - met uw toestemming - onder andere voor:

 • De groepenindeling
 • Het benaderen van ouders/verzorgers in het geval van een calamiteit
 • Aanwezigheidsregistratie
 • Jubilarisadministratie   
 • Borging van medisch welzijn (bv. allergie-informatie, beperkingen, etc.)
 • Fondsenwerving (in het geval van gegevens van adverteerders)
 • Promotionele doeleinden (in het geval van beeldmateriaal zoals foto's en video's tijdens het programma)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Alle persoonsgegevens, met uitzondering van bijzondere persoonsgegevens, worden bewaard voor administratieve doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van ons programma ten behoeve van u en uw kind of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kvwhelvoirt@gmail.com.

Indien u bezwaar wil maken tegen beeldmateriaal dat we van u of van uw kind op onze Facebook-pagina of website hebben geplaatst, kunt u aanspraak doen op uw 'recht om vergeten te worden' en dit kenbaar maken via kvwhelvoirt@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting KinderVakantieWerk - Helvoirt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in Google Drive en enkel lokaal verwerkt op PC's met versleutelde harde schijven zodat deze bij diefstal niet toegankelijk zijn voor derden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via kvwhelvoirt@gmail.com.